ក្រុមហ៊ុន្TESLA ទិញ Bitcoin 1.5ពាន់លានដុល្លា |tesla bitcoin Tesla Buy Bitcoin 1.5 Billion Dollars

8/2/2021 ក្រុមហ៊ុន Tesla របស់លោក Elon Musk បានទិញលុយ អេឡិចត្រូនិច Bitcoin ក្នុងតម្លៃ 1.5ពាន់លានដុល្លា និង បានធ្វើអោយតម្លៃ Bitcoin កើនឡើងរហូតដល់ទៅ 44,000ដុល្លា ក្នុង 1 Bitcoin ! មិនតែប៉ុណ្នោះ មានវិនិយោគិនជាច្រើន បាននិយាយថា : ថ្ងៃអនាគត ពិភពលោកអាចនិងទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើBitCoinហើយ ៕ 8/2/2021

You May Also Like